bj06
Bejelentkezés
Név: 
Jelszó: 
emlékezz rám emlékezz rám
Nyelv / LanguageA 10 legújabb tag

#21964 popegabi
#21955 SaCa
#21675 fufu
#21721 Újpalotai
#21417 Ildianya
#19624 moltibor53
#20658 Öcsi75
#21333 Olgica
#21334 Lala64
Jelenleg nincs aktív szavazás
Korábbi szavazások

Jelenleg 6 felhasználó olvas minket

Hirdetés
Union
ur
ske-logo
itt2

 

Suzuki Klubok Egyesülete

Alapszabályzat

 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

 

1.1     Szervezet neve: Suzuki Klubok Egyesülete


1.2     Székhelye: 1186.Budapest, Sólyom utca 56.


1.3     Működési területe: kiterjed az ország egész területére


1.4     A Suzuki Klubok Egyesülete önkormányzati elven működő szabadidő és hobbi

tevékenység céllal alakult társadalmi szervezet, amely egyben jogi személy.

 

 

A SZERVEZET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

2.

 

2.1     Célja: A tagok szabadidős és hobbi tevékenységének hasznos eltöltésének szervezése és segítése.

2.2     Tevékenysége:


a./     A szabadidő hasznos eltöltéséhez rendszeresen programokat szervez.


b./     Népszerűsíti a Suzuki típusú gépkocsikat.


c./     Együttműködő partnerei segítségével különböző mértékű kedvezményeket

szerez szolgáltatások és termékek áraiból.


d./     Tájékoztatást nyújt Suzuki típusú gépkocsik vásárlásával, szervizelésével,

alkatrészellátásával kapcsolatosan.


e./     Híreket, információkat közöl a Suzuki típusú gépkocsikkal kapcsolatos

újdonságokról, tesztekről.


f./      Egyedi azonosításra alkalmas tagsági kártyát állít ki, amely segítségével a tagok

igazolhatják tagsági viszonyukat, együttműködő partnerei kedvezményes

szolgáltatásainak és termékeinek vásárlására szolgál.


d./     Tartalomszolgáltatást nyújt a www.ske.hu, a www.ignisklub.hu, a

www.swiftklub.hu, a www.sx4klub.hu  és a www.splashklub.hu internetes

oldalakon.


g./     A tagok által birtokolt gépkocsikra típusfüggő (Ignis Klub, Swift Klub, SX4 Klub,

Splash Klub) klub-matricákat bocsát ki.

 

 

A TAGSÁG KELETKEZÉSE, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI, A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

3.

 

3.1     A tagság feltételei:


a./     A szervezet tagja lehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes

személy, jogi személy illetve ezek jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezete, aki/amely az Alapszabályzat rendelkezéseit magára nézve

kötelezőnek elfogadja és kötelezettséget vállal a szervezeti célok megvalósítása

érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.


b./     A tagsági viszony létesítését igénylő tag a szervezet Titkárához köteles

sajátkezű aláírásával hitelesített belépési nyilatkozatát eljuttatni és a tagdíjat a

szervezet bankszámlájára befizetni, a közlemény rovatban megjelölve a

regisztrációkor kapott azonosítót.


c./     A tagsági viszony az Elnökség engedélyével jön létre. A felsorolt feltételek

bármelyikének hiánya esetén a tagság nem jön létre.

 

3.2     A szervezet tagjai:

a./     Aktív/Rendes tagok: azok a tagok akik az egyesület működésében aktívan részt

vesznek, munkájukkal elősegítik annak fejlődését és kötelezően vállalják

magukra nézve, hogy a közgyűléseken részt vesznek. Szavazatukkal segítik az

elnökség munkáját és érdemben döntenek az aktuális kérdésekben. Élvezik az

egyesület által nyújtott kedvezményeket és részt vesznek a rendezvényeken,

valamint lehetőségeikhez képest segítenek a szükséges szervezésben.


b./     Pártoló tagok: akik az egyesület kedvezményeit használva, előnyeit élvezve

részt vesznek az egyesület életében, de magukra nézve nem vállalnak

kötelezettségeket, amelyek az egyesülettel kapcsolatos bármilyen kérdésben

döntést igényelnek.


c./     A szervezet tagjaira vonatkozó egyéb részletszabályokat a szervezeti és

működési szabályzat tartalmazza.

 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

4.

 

4.1     A tagok jogai:


a./     A tagokat egyforma a jogok illetik meg.


b./     Közgyűléseken a tagok csak személyesen vagy képviselőik által, a jogi

személyek igazolt megbízottjuk által gyakorolhatják jogaikat.


c./     A tagoknak a közgyűléseken teljes tanácskozási és szavazati joguk van,

választhatók és választók, kivéve a pártoló tagokat.


d./     A tagok betekinthetnek a szervezet irataiba. Részt vehetnek a szervezet vezető

és képviseleti szerveinek ülésein, ott véleményüket, javaslataikat ki is fejthetik.


e./     A tagok újabb személyek felvételét ajánlhatják vagy tag ellen fegyelmi eljárást

kezdeményezhetnek. Továbbá kezdeményezhetik a törvénybe, jogszabályba

vagy az Alapszabályzatba ütköző vezetői döntések megváltoztatását, és az ilyen

közgyűlési határozatok felfüggesztését.


f./      Kezdeményezhetik az Alapszabályzat módosítását, melyet írásban az

elnökséghez kell eljuttatni.


g./     Kezdeményezhetik rendkívüli közgyűlés összehívását, melyet írásban az

elnökséghez kell eljuttatni.


h./     Érdeklődési kör, vállalt feladat szerint szekciókat, munkaközösségeket

alakíthatnak. Igény szerint egy-egy településen és a hozzá tartozó

vonzáskörzetében 10 fő tagság esetén területi csoport hozható létre. A területi

csoport működése és tevékenysége nem térhet el a szervezet alapszabályában

meghatározottaktól.


i./      Az okok megjelölése nélkül bármikor kiléphetnek a szervezetből - a fegyelmi

eljárást és hatályát kivéve.

 

4.2     A tagok kötelességei:


a./     Az aktív/rendes tagok lehetőségeikhez képest kötelesek rendszeres

tevékenységet folytatni: a közgyűléseken részt venni, a rendezvények

előkészítésébe bekapcsolódni, a szervezet rendezvényein megjelenni, az

egyesület kiadványait népszerűsíteni és terjeszteni.

(A pártoló tagok tetszésük szerint kapcsolódnak be a szervezet munkájába)


b./     A szervezet tagjai kötelesek a közgyűlés többségi határozatait végrehajtani,

ugyanakkor a kisebbségi álláspontot tiszteletben tartani, az Elnökség döntéseit

elfogadni. Kötelesek a szervezet vezető és képviseleti szerveinek elhatározását

megvalósítani, valamint a belső és a külső ellenőrzés munkáját segíteni.


c./     A szervezet tagjai kötelesek tagdíjukat az egyesületi költségvetés biztonsága

érdekében tagságuk határidejének lejárata előtt leróni.

 

4.3     A tagság megszűnése:


a./     A tagság megszűnik kilépés, törlés, kizárás, vagy halál következtében.


b./     A szervezetből való kilépés szándékát az illető tag az Elnökségnek írásban

jelenti be, amit az Elnökség minden vizsgálat és döntéshozatal nélkül tudomásul

vesz.


c./     A kizárás fegyelmi eljárás révén alkalmazható az olyan taggal szemben, aki

nyilvánvaló módon és szándékosan a szervezet érdeke ellen tör, aki kirívó

fegyelemsértést követ el, és erkölcsi kárt okoz a szervezetnek.


d./     A tag törlésére az Elnökség döntése alapján kerül sor, ha nem teljesíti

kötelezettségeit: tartósan nem vesz részt a szervezet tevékenységében, nem

fizet tagdíjat, nem tart kapcsolatot a szervezettel.


e./     Halál esetén a tagság és mindennemű tagsági kötelezettség azonnal megszűnik.


f./      A tagot a tagságának lejárta előtt írásban kell értesíteni a lejárat idejéről.

Lejárat után, ha a tag írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi tagdíját kettő

hónapon belül, akkor az egyesület elnöke jegyzőkönyvet készít, melyben

csatolja, hogy a tagot értesíti, hogy a tagnyilvántartásból törölte, valamint

elrendeli a törlést.


g./     Az Elnökség titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja

azt a tagot, aki vétkes - neki felróható - magatartásával az Alapszabályzat

rendelkezéseit megsérti, és ezen sérelmet írásbeli felszólítás ellenére

határidőben nem orvosolja. Az Elnökség kizárási szándékáról az érintett tagot

írásban köteles értesíteni, mely értesítésben pontosan meg kell jelölnie a

kizárást kiváltó magatartást, valamint a sérelem kiküszöbölésére rendelkezésére

álló határidőt. Az értesítésben az Elnökség köteles felhívni a tag figyelmét, hogy

az ellene felhozott sérelmekkel szemben írásban védekezést terjeszthet elő,

illetve kérheti az Elnökséget, hogy álláspontját szóban előterjeszthesse. Az

Elnökség a sérelem kiküszöbölésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen

lejártát, illetve az érintett tag meghallgatását vagy védekezésének

megismerését követően dönt a kizárás kérdéséről, mely döntéséről az érintett

tagot írásban értesíti a döntéshozatalt követő 3 munkanapon belül, megjelölve

abban a jogorvoslat lehetőségét és az arra rendelkezésre álló 30 nap határidőt.

A kizárt tag az Elnökség határozatával szemben a Közgyűléshez terjeszthet elő

jogorvoslati kérelmet, mely kérelmet a Közgyűlés a soron következő ülésen

tárgyalni köteles.

 

A SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

5.

 

5.1     A szervezet végrehajtó szervei:

a./ a közgyűlés,

b./ a háromtagú elnökség;

c./ a fegyelmi bizottság.


5.2     A közgyűlés a tagok összessége, a szervezet legfőbb szerve. A közgyűlés a szervezetet

érintő minden kérdésben dönthet.


5.2.1 Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a./     Az Alapszabályzat és egyéb működési – ügyrendi szabályok elfogadása és

módosítása;

b./     A szervezet ügyintéző, képviselő, szerveinek megválasztása és visszahívása,

éves beszámolóik megtárgyalása és elfogadása. Az éves költségvetés fő összegeinek meghatározása, az évi mérleg és jelentés jóváhagyása.

c./     Az éves tagsági díj összegének megállapítása;

d./     A szervezet más szervezettel való összeolvadásának, valamint feloszlásának

kimondása.

e./     A szervezet évente egy rendes közgyűlést tart. A közgyűlést az elnök, az

elnökhelyettes és a titkár hívja össze. A közgyűlés írásos anyagát 8 nappal a közgyűlés időpontját megelőzően levélben, vagy elektronikus úton ki kell küldeni a tagságnak, valamint a szervezet által üzemeltetett honlapokon közzé kell tenni. Az írásbeli meghívón közlésre kerül a napirend. A közgyűlés nyilvános, de szavazati joga csak az aktív tagoknak van. A közgyűlésre kiküldött meghívókból 1 példányt tárolni kell nyomtatott formában és azt a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

 

5.2.2   Rendkívüli közgyűlés hívható össze:

a./     A tagság legalább 1/3-ának írásban benyújtott, indokolt és egyenként aláírt

kérelmére;

b./     Az Elnökség egyhangú döntése esetén

c./     A rendkívüli közgyűlést a határozat kelte, illetőleg a kérelem benyújtása után 10

napon belül össze kell hívni.

 

5.2.3 A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele (50%+1 fő) jelen

van. Ha a közgyűlés nem volna határozatképes. akkor a közgyűlési meghívóban jelzett

időpontban az eredeti napirenddel megegyező újabb közgyűlést kell összehívni, mely

határozatképes tekintet nélkül a megjelent tagok számára. A közgyűlés határozatait

egyszerű szótöbbséggel hozza (szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt).

A szervezet feloszlásának kimondásához a tagság 2/3-os többségének szavazata

szükséges.

Az alapszabály megváltoztatásához a tagság legalább felének ( 50% + 1 fő ) szavazata

szükséges.

5.2.4 A közgyűléseket az elnök vagy helyettese, akadályoztatásuk esetén a titkára vagy erre

felkért tag vezeti.

5.2.5 A közgyűlés napirendjét az elnökség állítja össze. Napirendre kerülhetnek ugyanakkor a

tervezettek mellett a tagság részéről szóban vagy írásban felvetett kérdések,

javaslatok.

a./     A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni.

b./     A közgyűlési jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet; a beszámolók, jelentések és előterjesztések szövegét; lényegük szerint rögzíteni kell a felszólalásokat; fel kell tüntetni a szavazatok számszerű eredményét és megoszlását.

c./     A jegyzőkönyv a közgyűlést követően 30 napon belül elkészítendő.

d./ A jegyzőkönyv az elnök vagy helyettese, a jegyző, továbbá a közgyűlés által

megbízott két tag aláírásával, valamint a szervezet pecsétjével hitelesítendő.

5.2.6   A közgyűlésen a szavazás: az elnökségi tagok választásánál, elmozdításoknál titkos,

egyéb esetekben a titkosságról az Elnökség dönt.
 

5.3     Az elnökség:

a./     Az elnökség a szervezet folyamatosan működő ügyintéző szerve, évi 2

alkalommal ülésezik. Az elnökség határozatképes, ha az elnökség tagjainak

szavazata 2/3-os többséggel egyetért, vagy ha az 50-50%-os megosztottságú,

de az elnök szavazata duplán számít ebben az esetben.

b./     Az elnökség tagjai csak büntetlen előéletű magyar állampolgárok lehetnek, és

nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

c./     Az elnökség kialakítja és a közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetés

tervezetét.

d./     Az elnökség tagjai: az elnök, az elnökhelyettes és a titkár.

e./      Az elnökség tagjait a közgyűlés választja öt évre. Tevékenységéért a közgyűlésnek felel és a közgyűlés felé köteles beszámolni. Képviseli a szervezetet partnerivel, tagjaival és kívülállókkal szemben. Utalványozási jogkörrel rendelkezik és anyagilag felelős. Az évenkénti rendes közgyűlésen beszámol a szervezet munkájáról. Működésében támogatják az elnökség tagjai.

f./      Két Közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem indokolja a közgyűlés jóváhagyását. Az Elnökség jogosult a szervezetet terhelő kötelezettségek (szerződések) és jogok vállalásáról – a közgyűlés illetve tagok részére történő beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni.

 

5.3.1 Az elnök jogai és kötelességei:

a./     Közgyűlés összehívása.

b./     A szervezet bankszámláját és pénzügyeit kezelőket elszámoltatja.

c./     A kiadások és bevételek számláit ellenőrzi.

d./     Megbízólevelet adhat ki a pénzügyek intézéséhez.
e./     Jogosult - az elnökség másik kettő tagjának egyhangú döntését követően –

harmadik személlyel történő szerződés megkötése.

f./      Mindenkor köteles a tagság észrevételeit figyelembe venni, a Közgyűlés

határozatainak megfelelően a szükséges intézkedéseket megtenni.

g./     Ellenőrzi a szervezet tevékenysége során keletkezett dokumentációt.

h./     Az elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések

nyilvántartását naprakészen vezetni

i./      Kapcsolatot tart az együttműködő partnerekkel, elfoglaltsága esetén más rendes

tagot is felkérhet erre.

 

5.3.2   Az elnökhelyettes jogai és kötelességei:

a./     Az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt.

b./     Közreműködik a szervezet pénzügyeinek ellenőrzésében.

 

5.3.3 A titkár jogai és kötelességei:

a./     A szervezet pénzállományának kezelése.

b./     Számlák kiadása, kezelése és nyilvántartása.

c./     Pénztárkönyv vezetése.

d./     Mindennemű visszaélés gyanúja esetén az elnök értesítése.

e./     A számlák hitelességének ellenőrzése.

f./      A szervezet iratait, bevételi- és kiadási pénztár bizonylatait kezeli.

5.4     A fegyelmi bizottság:

a./     A fegyelmi bizottság tagjai az elnökségi tagok és a tagság képviseletében kettő

fő rendes tag.

b./     A fegyelmi bizottságot az elnök hívja össze.

c./     A tagság képviseletében felkért tagokról az elnökség egyhangú szavazattal dönt.

d./     A fegyelmi bizottság döntéséhez legalább négy azonos szavazat szükséges.

e./      A fegyelmi bizottság döntését írásban kell rögzíteni, a bizottság döntése nyilvános.

 

5.5     Az elnökség szervezeti és működési szabályzatban határozza meg azokat a részletszabályokat, amelyek az egyesület mindennapi működéséhez elengedhetetlenül

szükségesek.

 

A SZERVEZET JOGKÉPESSÉGE ÉS KÉPVISELETE

6.

 

A szervezet képviseletére az elnök, az elnökhelyettes és a titkár jogosultak oly módon, hogy a szervezetre kötelezettségeket és jogokat létesítő jogviszonyt hármójuk közül ketten együtt közösen létesíthetnek (elnök-elnökhelyettes, elnök-titkár, elnökhelyettes-titkár), a fent megjelölt tisztségviselők képviseleti joga ezen rendelkezésre tekintettel együttes. A képviselők rendelkeznek a szervezet bankszámlája felett is, oly módon, hogy a bankszámla feletti rendelkezéshez két képviseleti joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges.

 

A SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA

7.

 

7.1     A szervezet gazdálkodására a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó

előírások az irányadók.

a./     A szervezet mint jogi személy tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok

ugyanakkor csak a tagdíjukat kötelesek a szervezetnek megfizetni, a szervezet

tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

b./     A szervezet éves kiadásairól és bevételeiről pénzügyi tervet kell készítenie, melyet a közgyűlés fogad el.

7.2     A szervezet vagyona, állóeszköz-gazdálkodása:


7.2.1   A szervezet vagyona keletkezhet:

a./     A tagdíjakból és a tagok, valamint a kívülállók anyagi támogatásával;

b./     Saját bevételek terhére történő beszerzéssel;

7.3     Az állóeszköz gazdálkodás keretén belül a szervezet gondoskodik:


7.3.1 A meglévő eszközök rendeltetésszerű és hatékony használatáról;


7.3.2 Karbantartásáról, szükséges javításáról.


7.4     A szervezet bevételei:

a./     Tagdíjak, pártoló tagok befizetései;

b./     A rendezvényekből és kiadványokból származó bevételek;

c./     Jogi- és magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai;

d./     A szervezet felesleges vagyontárgyának értékesítése;

e./     Hirdetési felület bérbeadásából származó bevételek.


7.5     A szervezet kiadásai:

a./     Dologi kiadások: szállítási költségek, készletbeszerzés, a szervezet

működéséhez szükséges anyag- és fogyóeszköz-beszerzés, irodaszer,

nyomtatványvásárlás; postaköltségek, egyéb szolgáltatási díjak (pl. hirdetési költség).

b./      Karbantartás, állóeszköz beszerzés.

c./      A szervezet által üzemeltetett honlapok szerverbérleti díjai külön megállapodás szerint.

7.6     A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés a

szervezet vagyonát képezi. A szervezet vagyona oszthatatlan. A szervezeti tagság

bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot a szervezet vagyonából

semmilyen térítés nem illeti meg.

A szervezet a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok által önként vállalt egyéb

juttatásokból, illetve a külső támogatók által a szervezet részére juttatott összegekkel

gazdálkodik. A tagdíj mértéke bruttó 4800 Ft / év. Melyet közgyűlés szükség esetén

módosíthat. Az éves tagdíj befizetésének határideje a regisztrációtól számított 14 (azaz

tizennégy) nap. A befizetést a tag a szervezet bankszámlájára köteles határidőn belül

teljesíteni. A szervezet gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. Vállalkozási

tevékenységet csak céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve

végezhet.

A tagsági díjakat elsősorban céljának megvalósítása érdekében és a fenntartási,-

ügyviteli költségek, valamint a szervezetet terhelő járadékok, adók megfizetésére

használja fel.

7.7     A szervezet megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a

szervezeti vagyonnal kapcsolatban további rendelkezés nem történik, továbbá ha a

szervezet feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja

meg, abban az esetben a szervezet vagyona az esetleges hitelezők kielégítése után

állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.


7.8     A szervezet működéséről külön jogszabályi előírás szerinti üzleti könyveket kell vezetni

és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő a szervezet

gazdálkodásáról a közgyűlés részére mérleget, valamint a gazdálkodás eredményéről

vagyonkimutatást készít. Az Elnökség ezzel a feladattal a szervezeten kívüli, külső

könyvelőt is megbízhat.

7.9     A szervezet céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott

támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél

támogatására, elősegítésére fordítja, a maradvány összegeket hasonló célok

támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában

meghatározott körben használja fel, valamint a felmerülő költségeket téríti meg abból.

 

A SZERVEZET FELÜGYELETE

8.

 

A szervezet felügyeletére nézve az 2011. évi CLXXV. Törvényben foglalt rendelkezések az irányadók.

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.

 

Az Alapszabályzatban nem érintett kérdésekben a Ptk egyesületre vonatkozó rendelkezései, 2011. évi CLXXV. törvény és a kapcsolódó jogszabályok előírásai az irányadók. Az Alapszabályzatban vagy a különböző jogszabályokban sem kellőképpen tisztázott kérdésekben a szervezet működési, ügyrendi szabályokat állapít meg. A szabályzatokat az elnökség dolgozza ki és a közgyűlés véglegesíti.

A jelen Alapszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései valamint a későbbiekben a Közgyűlés által hozott határozatok az irányadók.

 

10.

 

A szervezetet bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre, ezzel nyerte el jogi személyiségét.

 

Budapest, 2014. május 25.

 

 

 

 

                                                                                                       elnök

 

  • Ignis Klub
  • Swift Klub
  • Sx4 Klub
  • Splash Klub
  • Vitara Klub
  • WagonR+ Klub